مشتریان

  • شرکت های کوچک و بزرگ خصوصی

  • کشاورزان و باغ داران عمده و جزئی

  • صادرات به کشورهای خارجی

  • کارخانه های تولیدی محصولات غذایی و کشاروزی

  • نهادهای دولتی